KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

 

KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

KURUMSAL
 
KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ
 

MADDE 1- Federasyonun Adı : Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’dur.
Kısa Adı KASKF’dir. Merkezi Konya’dır.

MADDE 2-  Kurucu Spor Kulüplerinin  Adı, Adresi ve Temsilcileri :

1- HOCACIHANSPOR KULÜBÜ Mimar Muzaffer Cad. No:58   KONYA 
TEMSİLCİLERİ : Faik ÖZKÖKSAL , Ali ÖZGEN , Ali BAKIRCI
2- STADSPOR KULÜBÜ Atatürk Cad. No: 39   KONYA
TEMSİLCİLERİ : Kazım AYAR , Ali BÜYÜKBAYRAM , Erol PAKCA
3- KARAMAN BAŞAKSPOR KULÜBÜ Belediye Pasajı No: 6   KONYA
TEMSİLCİLERİ : Sıh Ali YALÇINER , Bayram ÜNLÜER , Mustafa TAŞÇI
4- KONYA YOLSPOR KULÜBÜ Karayolları 3.Bölge Müd.   KONYA
TEMSİLCİLERİ : Şevki BÜYÜKDEMİR , Avni UÇAR , Hakkı GÜLTEKİN
5- SELÇUKSPOR KULÜBÜ Aslanlı Kışla Cad.No:70   KONYA
TEMSİLCİLERİ : Mustafa SALDI , Yılmaz YEMENECİLER , Yalçın DEMİRÖZ
6- TEK MERAMSPOR KULÜBÜ Tek Meram Elk. Dağ. Müsessesi   KONYA
TEMSİLCİLERİ : Mustafa ERİŞEN , Cemal HARMANKAYA , Ali ŞENEL
7- SANAYİSPOR KULÜBÜ  Sanayi Çarsısı No: 3/A   KONYA
TEMSİLCİLERİ : Mevlüt DAĞLI , Mustafa ÖZ , Abdullah CEYLAN
8- KARABAĞ GB. SPOR  KULÜBÜ Fatih Çarsısı 2.Kat   KONYA  
TEMSİLCİLERİ : Mehmet KAPLAN , Nuri DOĞAN , Adem BESTİL
9- ARAPLARSPOR KULÜBÜ İstanbul Cad. 244/1   KONYA
TEMSİLCİLERİ : Muammer KAVUT, Ömer CANTEKİNLER, Muzaffer HANÇERLİ
10- TAŞRAKARAASLANSPOR KULÜBÜ Taşrakaraaslan Mah.   KONYA
TEMSİLCİLERİ : Kadir KARATAŞ , Harun KÜÇÜK , Faruk AKIN
11- İHSANİYE GB.SPOR KULÜBÜ İhasaniye mah. Mob.petrol Yanı   KONYA
TEMSİLCİLERİ : Ali OLGUNMAT , Ali ÇOMAK , İshak ÖZLÜ
12- DERESPOR KULÜBÜ Dere Camiikebir mah.No:18   KONYA
TEMSİLCİLERİ : Osman KOÇ , Mehmet BALABAN , Mehmet ULU
13- TENİS DAĞCILIK SPOR KULÜBÜ Atatürk Stadyumu Teniskort   KONYA
TEMSİLCİLERİ : Tayfun TERCAN , Mehmet ARMAĞAN , Mustafa PEKER
14- KROM MAĞNEZİTSPOR KULÜBÜ Krom Mağnezit Tuğla San.   KONYA
TEMSİLCİLERİ : Doğan AKMAN , İbrahim ŞİRİN , Mehmet TEKYILDIZ
15- EŞREFOĞLUSPOR KULÜBÜ İ.Şehir Mah. Y.Kahve Yanı   KONYA
TEMSİLCİLERİ : Mehmet ÇEVİK , Bayram BURCAK , B.Lütfi ÖZBEK 

MADDE 3- Federasyonun Amacı :

a- Tüm spor yönetimlerinde demokrasinin gerçekleştirilip korunmasına yardımcı ve destek olmak .

b- Spor kulüplerinde sporcu sayılarını artırmak, spor kulüpleri ve Federasyonun danışma ve karar organlarında sporcuların temsil edilmesini özendirmek, sporcuları eğitici, öğretici ve yönetici olarak da yetiştirmek.

c- Özürlüler dahil ilimizin sporcu gençliğini Federasyon çatısı altında örgütlemek ve desteklemek.

d- Sporcu gençliğin , eğiticilerin, öğreticilerin ve yöneticilerin görüş ve önerilerini ilgili yerlere ulaştırmak ve değerlendirmek.

e- Spora küçük yaşlarda başlanması ve bu alanlarda bilimsel yöntemlerin uygulanması ile Sporda Erdemli  olmanın (Fair Play) yaygınlaştırılıp özendirilmesi için yayınlar ve programlar hazırlamak,

f- Herkes için Spor olanaklarını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak, ferdi veya takım halinde amatör spora katkı sağlayacak her türlü faaliyete ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

g- Çeşitli etkinlikler düzenleyerek veya düzenlenenlere katılarak amaçlarla ilgili olarak görüş bildirmek ve kamuoyu oluşturmak,

h- Eğitim, araştırma, planlama ve geliştirme alanlarında çalışmalar yapmak,

i- Spor kulüplerinin kaynak ve güçlerini birleştirmek, saha ve tesisler kurmak, kiraya vermek, kiralamak, kullanmak ve işletmek, spor eğitimi olanakları ve ortak kullanabilecekleri araç ve gereçleri sağlamak,

j- Federasyona üye kulüplere sportif malzeme, gıda yardımında bulunmak, öğreticiler görevlendirmek.

k- İç ve dış kaynaklardan da yararlanarak amatör spor dallarında, kulüplerin halkla ilişkiler, tesis, araç-gereç, malzeme, sağlık ve sosyal güvenlik, bütçe ve benzeri sorunlarına çözümler bulmaya çalışmak,  Sağlık Fonu oluşturmak. Bu fonla ilgili bir yönetmelik hazırlamak.

l- Amaçlarla ilgili kooperatifler, vakıflar veya işletmeler kurmak veya katılmak, üye veya ortağı olduğu bu kuruluşlara her türlü yardımda bulunmak

m- Yurtiçi ve yurtdışı kamu, özel ve gönüllü beden eğitimi, gençlik ve spor kuruluşları ve uluslar arası gençlik ve spor kuruluşları ile yasalara uygun bir şekilde karşılıklı işbirliği ve dayanışma içinde bulunmak,

n- Gençlik ve sporla ilgili; kamu, gönüllü ve özel kuruluşlar , federasyon, dernek ve üst kuruluşlarla hizmetlere ve amaçlara yönelik anlaşmalar yapmak  ve  bu kuruluşlarla karşılıklı ayni ve nakdi yardımlaşma içinde olmak,

o- Amatör sporları ve gönüllü katılımı yaygınlaştırmak ve bu alanlardaki çabalara destek vermek,

MADDE 4- Zorunlu Durumlar :

a- Sporla ilgili, yetkili devlet kuruluşlarınca kayıt ve tescil edilmemiş gençlik ve spor kulüpleri  federasyona üye olamazlar.

b- Federasyon tüzel kişilik kazandıktan, tüzük değişikliklerini, değişiklikten sonra her seçim sonunda yönetim ve diğer kuruluşlara seçilenlerin adı , soyadı ve adreslerini seçimden itibaren 1 ay içerisinde devletin spor kulüpleriyle ilgili genel müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

c- Federasyon kuruluş amacı dışında etkinlik gösteremez, ilgili bakanlık ve genel müdürlüğün etkinliklerine müdahale edemez. Uluslar arası spor kuruluşlarıyla resmi bağlantı ve ilişki kuramaz.

MADDE 5İlkeler :

a- Kulüpler, kulüplerle devlet, özel ve gönüllü kuruluşlar arasında yasal yollarla yakınlaşma sağlar, üye kulüpler arasında ayrıcalık yapmaz .

b- Yasaların ve yönetmeliklerin ön gördüğü yasaklara ve kurallara uyar.

c- Sporda demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur.

d- Türk spor camiasına “Türk Spor Ailesi” gözü ile bakar, yönetici, sporcu, antrenör, hakem ve öteki görevliler arasında sevgi ve dostluk bağını oluşturmaya büyük çaba gösterir.

e- Tüm spor dallarında “Hakemler yargıç kadar saygındır” ilkesini benimser, savunur ve yaygınlaştırmaya çalışır.

MADDE 6- Etkinlik Konuları :

a- Kulüplere gelir kaynakları bulmaya çalışır, maddi ve ayni yardım yapar. Bunun için yarışma, maç, gece, piyango, sergi, gazete yayın ve benzeri gelir getirici çalışmalarda bulunur.

b- Sağlık, Sosyal, güvenlik, araç gereç gibi sorunlara eğilir. Üyesi olduğu üst kuruluşun (Konfederasyonun) tüzük ve yönetmeliklerine uyar.

c- Basın ve yayın organları ,afiş, broşür ve benzeri halkla ilişkiler yöntemleriyle kamuoyunu oluşturur.

d- Kulüplerin ve mensuplarının yasalara ve yönetmeliklere uygun harekette bulunmaları için önderlik, bu konuda devlet kuruluşları ile ilişki kurar.

e- Kulüplerin uğraştıkları spor dallarıyla ilgili sorunlarına yardımcı olur.

f- Her kademede ki eğitim ve öğretim kurumlarıyla işbirliği yapar.

g- Konusu ile ilgili üst kuruluşlara ve spora ilişkin kooperatiflere üye olabilir. Yasaların izin verdiği işletmeler   kurabilir.

h- Beden eğitimi ve spor konusunda araştırmalar yapar. Görüş ve öneriler hazırlayarak ilgililere aktarılır.

i- Federasyon ve spor kulüplerine lokal, kütüphane, sağlık ve araçları bulmaya çalışır ve yatırımlar yapar.

j- Spor mevsiminin başlaması nedeniyle açılış törenleri düzenleyebilir. Spor kulüplerinin sporla ilgili basın, kamu, özel ve gönüllü kuruluşların önemli günlerinde manevi ilgi gösterir, resmi bayramlarda ve devlet büyüklerinin anıldığı törenlerde kulüplerin ve amatör sporcuların , Federasyonun önderliğinde katılım ve katkıda bulunmasını sağlar.

FEDERASYONA NASIL ÜYE OLUNUR

MADDE 7- Spor Kulüpleri Federasyona Genel Kurullarında alacağı karar ile üye olabilirler. Genel Kurullar bu yetkilerini Yönetim Kuruluna devredemezler. Üye kulüpler üyeleri arasından Genel Kurullarında seçeceği üç delege ile Federasyon Genel Kurullarında temsil edilirler. Üye kulüpler Delege olarak seçilen isimleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile birlikte Federasyona vermek zorundadırlar

MADDE 8- Sporla uğraşan kulüplerin üye olabilmeleri için kendi genel kurullarında karar almaları ve o kararı bir yazı ile federasyona bildirmeleri zorunludur.

MADDE 9- Federasyon Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyelik başvurusunu görüşüp karara bağlar. Üyelik başvurusunun en geç bir ay içerisinde değerlendirilip cevaplanması zorunludur.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 10 - Üye spor kulübünün kendi genel kurulunda 2/3 çoğunlukla alacağı bir kararla federasyondan ayrılması mümkündür. Ancak üye kulüp  bu isteğini genel kuruldan en az 15 gün önce yazılı ve gerekçeli olarak federasyona bildirmek zorundadır. Genel kurulda federasyon temsilcisine karar öncesi söz hakkı verilmesi de zorunludur.

MADDE 11 – Üye kulüpler, Federasyona olan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde veya spor ahlakına uygun olmayan eylem ve davranışlarda olmaları, spor kulüpleri ve idarecilerinin  faaliyet gösterdikleri branşlarda seçilme hakkından yoksun bırakacak disiplin cezası almaları, Üye kulüplerin; Delegeleri ile Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Federasyonu rencide edici söz ve davranışlarda bulunmaları, Yürürlükte olan kanun, yönetmeliklere aykırı hareket etmeleri, Tüzüklerinde gösterilen spor branşlarında yeterli faaliyette bulunmamaları hallerinde disiplin kuruluna sevk edilirler.

Disiplin Kuruluna sevk edilenler, sevk edildikleri konu kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde savunmalarını yazılı olarak federasyona vermeleri gerekir. Disiplin Kurulunun aldığı kararlar Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp kabul veya red edilebilir.  

MADDE 12- Üye kulübün başka bir federasyona üye olması da üyeliği sona erdirir. Ancak bu kararın  alındığı genel kurulda karar öncesi federasyon temsilcisinin de söz hakkı vardır.

MADDE 13 – Kulüpler  yıllık aidat olarak aylık 7.5 TL olmak üzere yıllık 90 TL öderler.  Giriş aidatı olarak 100 TL öderler. Aidatlar Genel Kurul kararı ile artırılabilir.

MADDE 14 – Federasyonun Organları;

a- Genel Kurul . b- Yönetim Kurulu. c- Yürütme Kurulu. d- Denetim Kurulu. e- Disiplin Kurulu. f- Onur Kurulu

GENEL KURUL VE YETKİLERİ

MADDE 15- Federasyon Olağan Genel Kurul toplantısı üç yılda bir Mart ayında yapılır. Genel Kurul toplantıları merkezde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulunun belirleyeceği başka bir yerde de yapılabilir. Genel Kurul toplantılarına katılan delegelerin yol, yemek ve konaklama ücretleri bütçe imkanları doğrultusunda federasyon tarafından karşılanır.

MADDE 16- Genel kurul ayrıca, Yönetim Kurulu kararı ile de olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü Genel Kurullarda, sadece gündemde olan maddeler görüşülebilir. Olağanüstü Genel Kurullarda gündemde değişiklik ve ek yapılamaz.

MADDE 17- Genel Kurul, yönetim kurulunca en az on beş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü saati, yeri ve gündemi delegesi bulunan üye kulüplere ve tabii delegelere bir yazı ile bildirilir.  Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konularda dernekler kanunu ve yönetmeliklere göre hareket edilir.

MADDE 18- Genel kurula katılma hakkı olan delegelerin yarıdan bir fazlası ile açılabilirler. Çoğunluk sağlanamazsa  ikinci toplantıya katılan delege sayısı Yönetim ve Denetim  kurulları asil üyeleri toplamının iki katından aşağı olamaz.

MADDE 19 Tabii delege olma  şartları :

a. Federasyon Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, ve Onur Kurulu asıl üyeleri ile Konfederasyon Genel Kurulunda Federasyonumuzu temsil etmesi için Konfederasyonun son genel kuruluna katılan  Konfederasyon delegeleri Federasyon Genel kurullarında tabii delege olarak katılırlar.

b. Federasyonda en az bir dönem Genel Başkanlık, en az iki dönem Genel Sekreterlik, en az aralıksız dört  dönem Yönetim Kurlu üyeliği ile Federasyonumuz adına Konfederasyonda en az bir dönem Yönetim kurulu üyeliği yapanlar ömür boyu tabii delege olup, Federasyona  delege olma hususunda hiçbir kısıtlayıcı hükme tabi değildirler.

MADDE 20- Delegeler; Federasyon Genel Kurul toplantılarına fotoğraflı kimliklerini göstererek ve listeleri imzalayarak katılırlar. Genel Kurulda her delege oyunu ancak kendisi kullanır. Delegeler yenileri seçilene kadar bu delegelik haklarını korurlar. Kulüp üyesi olmayan, (TÜFAD) Antrenörler derneği ile (TFFHGD) Hakemler derneğine üye olanlar delege olamaz.Bu derneklere üye olan delegeler üyeliklerini Federasyona bildirmek zorundadırlar. Kulüp üyeliği sona eren delegeler ile, (TÜFAD) Antrenörler ve (TFFHGD) Hakemler Derneğine kayıtlı olduğu halde Federasyona kayıtlı olduğunu bildirmeyen delegelerin sorumlulukları kendilerine ve kayıtlı bulundukları kulüplere ait olup; ismi geçen derneklerin federasyon genel kurulundan önce yaptıkları en son genel kurullarına katılan üye listeleri dikkate alınacaktır.                       

Federasyon tarafından Genel Kurul için hazırlanan Hazırun veya Delege listeleri geçerli olacaktır.  Ancak; kanun ve Yönetmelikler ile spor kulüplerine üye olmaları yasak olanlar hariç, Federasyon Kurullarında görevli iken Spor kulübü üyeliği düşen veya silinen üyelerin doğal delegelikleri devam ettiği sürece Federasyonun kurullarına seçilebilirler.

MADDE 21- Genel Kurul toplantılarını yürütmek için bir divan başkanı, bir başkan yardımcısı ve iki de  sekreter genel kurul üyeleri arasından açık oyla seçilir.

MADDE 22 – Genel kurulda sadece gündemde olan konular görüşülür. Ancak genel kurula katılan üyelerin en az 1/10 ‘unun yazılı isteği üzerine gündeme genel kurulca ilave yapılması zorunludur. Tüzük maddelerinin değiştirilmesi ve yeni maddelerin eklenmesi, federasyonun feshi hallerinde; delegelerin üçte ikisinin katılımıyla yapılır. Tüzük değişikliği ve yeni ilaveler ile Federasyonun feshi kararları ancak katılan delegelerin üçte iki çoğunluğuyla  alınabilir.

MADDE 23 –  Yönetim Kurulu Başkanınca, Genel kuruldan sonra, ilgili yasanın tanıdığı süre içinde, Yönetim, Denetim, Disiplin ve Onur kurullarına seçilen asil ve yedek üyeler, yine ilgili yasanın öngördüğü şekilde ilgili kurum yetkililerine verilir.

MADDE 24- Genel Kurul toplantılarını Genel başkan veya görevlendireceği bir yönetici açar.

MADDE 25 – Genel Kurulda Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri gizli oy açık tasnif usulü ile seçilir. Diğer kurular ise açık oyla seçilir. Genel merkez delegeleri seçimi genel kurulda yapılabileceği gibi genel kurulun yetki vermesi halinde yönetim kurulu tarafından da belirlenebilir.

MADDE 26-Yönetim ve denetim kurullarınca hazırlanan raporları görüşüp karara bağlar.

MADDE 27- Geçmiş uygulamaları gözden geçirir, gelecek dönemin çalışma programlarını düşünür.

MADDE 28–Genel Kurul Yönetim ve Disiplin Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları sonuca bağlar

MADDE 29 – Federasyon Genel kurulun yetki vermesi halinde Yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Federasyon edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliği ile konfederasyona bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 30 – Federasyonun üç yıllık çalışma süresince, federasyonun amaçlarını gerçekleştirmesinde kullanılmak üzere yönetim kuruluna borçlanma yetkisi vermek. Ayrıca federasyonun  bütçe imkanları doğrultusunda kamu görevlisi olmayan başkan ve genel sekretere  verilecek ücretler ile yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları belirler. Yönetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında her hangi bir karşılık ödenmez. Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik  ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur. 

YÖNETİM KURULU VE YETKİLERİ

MADDE 31 – Federasyon Yönetim Kurulu 1 Genel Başkan 1 Genel Sekreter ve 18 üye olmak üzere 20 kişiden oluşur. Ayrıca 20 kişide yedek üye olarak seçilir.

Yönetim Kurulu Genel Kuruldan sonra yapacağı ilk toplantısında 2 Başkan Vekili 2 Başkan yardımcısı 2 Genel Sekreter yardımcısı, 1 Mali Sekreter, 2 Mali Sekreter yardımcısı, 1 Eğitim Sekreteri, 2 Eğitim Sekreter yardımcısı, 1 Örgütleme Sekreteri 2 Örgütleme Sekreter yardımcısı, 1 Sosyal Faaliyetler Sekreteri, 2 Sosyal Faaliyetler Sekreteri yardımcısını seçer. Seçilen Başkan Vekillerinin biri İdari İşlerden Sorumlu, Diğeri Mali İşlerden sorumlu Başkan Vekili olarak görev yapar.

Federasyon Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olabilmek için  adayların delege olmaları ve dört yıl Yönetim  Kurulu ile diğer kurullarda  asıl  üyelik veya altı yıl Federasyon delegeliği yapmış olması; altı yıllık delegelik şartı için Federasyon Genel Kurullarına sunulan Hazirun Listeleri esas alınır. Ayrıca; ilkokul mezunu olmak, kısıtlı olmamak askerliğini yapmış olmak, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,affa uğramış olsalar bile; basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak veya Devlet sırrını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olmamak, T.C.K.’nun  ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olmamak, (Affedilmiş olsalar bile) seçilmeyi engelleyici spor disiplin cezaları ile federasyon disiplin kurulu tarafından cezalandırılmamış olmaları gerekir. 

MADDE 32 – Yönetim Kurulu Başkanın bilgisi dahilinde Genel Sekreter tarafından hazırlanan gündem dahilinde iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarını il dışında da yapabilir.  Toplantılara gerekli hallerde federasyon yönetimi tarafından, Yönetmeliklerde belirlenmiş spor organlarında görevlendirilen (Futbol disiplin ve Hakem kurulları ile Tertip Komiteleri vb.) Yönetim dışındaki kişilerde çağrılır.

Yönetim Kurulunun il dışında yapacağı toplantılara katılan Yönetim Kurulu üyeleri ile Konfederasyonun ve diğer sportif Federasyonların düzenleyeceği toplantı, panel, spor ve buna benzer organizasyonlarla, diğer illerde bulunan Amatör Spor kulüpleri Federasyonlarına yapılan ziyaret ve toplantılara katılacak olan organ üyeleri ile Yönetim ve Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilecek görevlilerin yapacakları seyahatlerinin Yemek, Kara yolu, Hava yolunun bilet ve kullanılan araçların yakıt masrafları Federasyon tarafından karşılanır.

MADDE 33- Federasyon organları sayılarının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.

Arka arkaya üç toplantıya özürsüz katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır. Bu şekilde yönetim kurulu üyeliği sona erenler bir daha federasyon kurullarında görev alamazlar.

MADDE 34- Yönetim Kurulunda her hangi nedenle boşalma olduğu taktirde yedekler sırasıyla çağrılır.

Genel Başkanlık makamında her hangi bir nedenle boşalma olduğu taktirde, Yönetim Kurulu bir ay içinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile kendi arasından seçim yapar. Üst üste üç seçimden sonra sonuç alınamazsa Olağan Üstü Genel Kurula gidilir. Genel Sekreterlik makamında boşalma olursa Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçim yapılarak Genel Sekreter seçilir.

Genel Başkan ve Genel Sekreter sadece bu görevlerinden ayrıldıkları taktirde  Yönetim Kurulu üyelikleri devam eder. Yönetim Kurulunda ki diğer görevler Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

MADDE 35 – Yönetim kurulu Genel kuruldan aldığı yetkileri kullanır. Federasyonun amacı ile ilgili işleri yürütür. Gerekli gördüğü yerlere temsilcilik açar. Yasalar içinde federasyonun işlerini yürütmek üzere ücretli kişi ve kişiler çalıştırır.

MADDE 36- Kulüplerin isteklerini değerlendirir, onlar arasında yakınlaşmayı sağlar.

MADDE 37- Kulüplerin araç, gereç, eğitim, sağlık, kamp, sporcu alma ve verme, tesisler, lokal, spor yayını, antrenör, yönetici, yarışmalar öncesi ve sonrası, sosyal güvenlik gibi benzeri konulardaki  sorunlarını çözüme götürmeye çalışır.

MADDE 38 – Federasyonun üç yıllık çalışma programını düzenler ve yıl sonları itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verir.

YÜRÜTME KURULU

MADDE  39- Yönetim Kurulu, kendi arasında en az 7 en fazla 10 üyeden oluşan Yürütme Kurulunu seçer. Yürütme Kurulu Yönetim kurulunun vereceği yetkiler doğrultusunda görev yapar.

Yürütme kurulu ayda bir kez zorunlu olarak toplanır. Karar defterinin noterden tasdikli olması zorunludur. Kurul en az yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile toplanır. Yürütme kurulu toplantılarını il dışında da yapabilir.  İl dışında yapacağı toplantıların yol, konaklama ve yemek masrafları federasyon tarafından karşılanır.

FEDERASYON GENEL BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE  40- Federasyon Genel Başkanının görev ve yetkileri şunlardır.

a- Federasyonu Protokolde temsil etmek.

b- Yönetim kurulunu toplantıya davet etmek ve Yönetim kurulu toplantısına başkanlık etmek.

c- Yönetim Kurulu müzakerelerinin yasalara ve Federasyon tüzüğüne göre düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak

d- Yönetim kurulunca alınan kararların yerine getirilip getirilmediğinin kontrol ve takip etmek.

e- Yönetim Kurulunda görüşülen gelir ve gider belgelerini Mali sekreter ile birlikte onaylamak.

f- Resmi kurum, kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler karşısında Federasyonu temsil etmek.

g- Federasyon tarafından çıkartılacak dergi ve buna benzer yayınların Federasyon adına sahibidir.

h- Basına demeç ve bilgi verir, açıklamalarda bulunur. Basın toplantıları düzenler. Bu konuda yetkilerini Yönetim Kurulundaki çalışma arkadaşlarına devredebilir.

İ- Federasyonun amaçları doğrultusunda görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirme yaparak, yapılan bu görevlendirmeler hakkında raporlar almak.

TEMSİL VE İMZA  YETKİSİ

MADDE 41-  Federasyonun hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu başkanıdır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilleri, Genel Sekreter resmi makamlar ile gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, Federasyon kayıtlarına dayanılarak düzenlenen belgelerin ve örneklerinin onanmasında yetkilidirler. Yönetim Kurulu Başkanı herhangi bir mazerete dayanarak toplantılara katılmadığı veya görevli olarak Konya dışında bulunduğu hallerde, Genel Başkana ait bütün görevleri hak ve yetkileri Başkan Vekili kullanır. Bu gibi durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından  Başkan Vekilleri arasından görevlendirme yapılır.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 42- Genel sekreterin görevleri şunlardır.

a- Federasyonun İdari Yönetiminden ve yazışmalardan sorumludur.

b- Yönetim Kurulunun almış olduğu kararların takibini yapmak ve alınan kararların sonuçları hakkında Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

c- Yönetim kurulu gündemini başkanın bilgisi dahilinde hazırlamak.

d- Federasyonumuza üye olan kulüplerin istek ve taleplerini Yönetim kuruluna ileterek sonuçlandırılmasını sağlamak.

e- Yönetim kurulu kararlarını karar defterine kayıt etmek.

f- Federasyona gelen ve federasyondan giden evrakları takip etmek, giriş ve çıkış defterlerine kayıt  etmek.

g- Üye kayıt defterinin tanzimini yaparak, üyelik bilgilerini kayıt etmek.

h- Genel Kurul evraklarını hazırlamak.

i- Federasyonun güvenliği ve çalışan personelden sorumlu olmak.

j- Federasyonun Amaçları, İlkeleri ve Etkinlik konuları doğrultusunda Genel Başkan ve Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda görev yapmak.

MADDE 43- Mali Sekreterin  Görevleri şunlardır.

a- Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda mali işlerden sorumludur.

b- Yönetim Kurulunda görüşülen gelir ve gider belgelerini Başkanla birlikte onaylamak.

c- Mali Konularla ilgili kayıtları tutmak.

d- Federasyon Genel Kuruluna sunulmak üzere Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde Kesin Hesap ile Tahmini bütçeyi hazırlamak.

e- Bağış ve Yardımları toplamak üzere Yönetim Kurulunun belirleyeceği kişilerle birlikte Yetki Belgesi çıkartmak.

f- Diğer Görevlerde görevli Eğitim Sekreteri Eğitim konularından, Örgütleme Sekreteri, Örgütleme işlerinden, Sosyal Faaliyetler Sekreteri ise sosyal işlerden Yönetim kurulunun kararları doğrultusunda görev yaparlar.

DENETİM KURULU YETKİLERİ

MADDE 44 – Denetim kurulu Genel kurulca seçilen  3 asıl 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 45- Denetim kurulu; Federasyon tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.

MADDE 46 – Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerini her zaman inceleyebilir.

DİSİPLİN KURULU

MADDE 47- Disiplin Kurulu Genel Kurul Delegeleri arasından gizli oyla seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur.

Disiplin Kurulu  kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek göreve başlar. Federasyon Tüzük , yönetmelik, ilke ve politikasıyla Yönetim Kurulu kararlarına ve yürürlükteki yasalarla yönetmeliklere aykırı davranan üye kulüpler, Federasyon organlarının mensupları ve delegeleri hakkında duruma göre;

a- Uyarı

b- Üç ay-iki yıl arasında değişen geçici çıkarma.

c- Görevden uzaklaştırma.

d- Haklardan yoksun bırakma.

e- Federasyonun yapacağı ayni ve nakdi ve buna benzer yardımlardan yoksun bırakmak.

f- Sürekli çıkarma cezaları verebilir.

Disiplin kurulu, Yönetim Kurulu tarafından savunma için verilen on günlük sürenin dolmasından sonra Genel Sekreter tarafından üç gün içerisinde toplantıya çağrılır. Disiplin Kurulu isterse sözlü savunmada alabilir, kararını bir ay içerisinde yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir

MADDE 48- Disiplin kurulunca kararlaştırılmış ve Yönetim Kurulunca  da kabul edilmiş cezalandırmaları ancak Genel Kurul bozabilir. Bunun için ceza alanlar kendilerine yapılan tebligattan sonra 15 gün içinde Federasyon Yönetim Kuruluna müracaat edecek olursa, bu müracaat Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ilk Genel Kurul gündemine almak zorundadır. Yapılan tebligat postaya veriliş tarihi itibarı ile başlar. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Genel Kurulun kabul ve bozma kararı kesindir.

ONUR KURULU

MADDE 49- Onur Kurulu Genel Kurul delegeleri arasından gizli oylan seçilen 10 asil üyeden oluşur.  Kurulun yedek üyeleri yoktur. Kurul kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek göreve başlar.

MADDE 50 – Onur Kurulu, Yönetim Kurulunca, çalışmalar ve federasyonun amaçları ile ilgili konularda görüş üretmek için yılda en az bir kez toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu Federasyonun tüzüğünde belirtilen konularda, Onur Kuruluna her türlü görevi verebilir.

FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI VE GİDERLERİ                                                          

MADDE 51-  Federasyonun gelir kaynakları;

a- Üye kulüplerden alınacak üye ödentileri ve katılma payları.

b- Yardım ve bağışlar.

c- Sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler.

d- Dergi ve reklam gelirleri.

e- Her türlü spor yarışmaları gelirleri.

f- Devlet ve Konfederasyon yardımları.

g- Banka faiz ve gelirleri.

h- Ortağı olduğu kooperatif ve işletme gelirleri.

i- Kira Gelirleri.

j- Diğer gelirler.

Gelirlerin hangi bankaya ve hangi koşullarda yatırılacağını, Bankadan nasıl çekileceği, kasada ve görev verilen kişide ne miktarda, ne kadar süre için avans bulunacağını Yönetim Kurulu veya bu Kurulun yetkisi dahilinde  Yürütme Kurulu  karara bağlar.

MADDE 52- Yönetim kurulunca veya bu kurulun verdiği yetkiler doğrultusunda Yürütme Kurulunca karar verilmiş her türlü giderler, ödemeler, yapılan ayni ve nakdi yardımların yasal belgelere bağlanması, Yönetim Kurulu veya Yürütme kurulu kararları ile görevlendirilen ve Federasyonun amaçları, ilkeleri ve politikası doğrultusunda görev yapanların yaptığı giderleri Federasyon tarafından karşılanır, gider olarak kayıt edilir. Bu belgelerin Genel Başkan ile Mali Sekreterce imzalanması zorunludur.

Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarına katılanlara bütçe durumu uygun olduğu taktirde yolluk ve huzur hakkı verilebilir. Yollukların ve huzur haklarının miktarı, ödeme şekilleri ile görevlendirmelerde kullanılacak ulaşım araçları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Görevli olarak başka il ve ilçelere gidecek yönetici veya kişilerin yollukları ve yararlanacakları ulaşım araçları Yönetim Kurulunca günün koşulları da göz önüne alınarak belirlenir.

FEDERASYONUN TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTERLER

MADDE 53- Federasyon;

a. İşletme Hesabı Esasına tabi olması halinde,

İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri.

b. Bilanço Hesabı Esasına tabi olması halinde,

Yevmiye Defteri, Büyük Defter, Envanter Defteri, Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri.

c. Bu defterlere ek olarak,

Demirbaş kayıt defteri , Gelen Giden Evrak Kayıt defteri, Alındı Belgesi Kayıt defteri tutmakla yükümlüdür ve bu defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

MADDE 54 - Federasyonun dağılması veya dağıtılması şu şekilde olur.

a- Federasyon Genel Kurulunun 2/3 çoğunluk kararı

b- Üye sayısı Federasyon olmak için gerekli olan sayının altına düşerse.

c- Mahkeme kararı ile

MADDE 55- Federasyonun dağılması veya dağıtılması halinde tüm mallar ve paralar üye dernekler arasında eşit olarak paylaşılır.

ÖTEKİ KURULLAR

MADDE 56- Federasyon Yönetim Kurulu üyesi bulunduğu Konfederasyonun tüzük  ve yönetmelikleri ile çelişmeyecek şekilde, çalışmaların daha da verimli olması ve yönetime katılma ilkesinin gerçekleştirilmesi için Basın, Danışma, Araştırma, Hukuk, Başkanlar Kurulu ile Gençlik ve Spor Danışma Kurulu ve benzeri kurullar oluşturabilir. Bu kurullardan Başkanlar Kurulu ve Gençlik ve Spor Danışma Kurulu ile ilgili temel esaslar şunlardır.

Başkanlar Kurulu

Federasyon Başkanlar Kurulu , Federasyona üye spor kulüplerinin başkanlarından veya temsilcilerinden oluşur. Kurulun Başkanı Federasyon Genel Başkanı, Kurulun  Sekreteri de Federasyon Genel sekreteri  ve yardımcısıdır.

Kurul, Federasyon Yönetim Kurulunca , yılda en az bir kez toplantıya çağrılır. Toplantının yeri ve tarihi Yönetim kuruluca belirlenir.  Kurul, spor kulüplerinin sorun, öneri ve dileklerini görüşerek bir rapor halinde Federasyon Yönetim Kuruluna gönderir. Katılanların yol, yemek ve konaklama ücretleri federasyon tarafından karşılanır.

Gençlik ve Spor Danışma Kurulu

Yönetim Kurulu , Federasyonun ve ilimizde uygulanmakta olan Gençlik ve Spor politikasının tartışılması, Federasyonun çalışmalarına ışık tutulması, spor kamuoyunun oluşturulması, gençlik ve spor hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve çeşitli önerilerinin alınması amacıyla Gençlik ve Spor Danışma Kurulu oluşturulur. Kurulun toplantı yeri ve tarihi Yönetim Kurulunca belirlenir.

Kurul; gençlik ve sporla doğrudan veya dolaylı yetkisi sorumluluğu ve bağlantısı bulunan kamu, özel ve gönüllü kuruluşların mensupları, spor adamları ve sporcular arasından belirlenecekler ile Federasyon Genel Başkanı, Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulunun kendi arasından seçeceği üç kişiden oluşur. Bu kurul toplantısına katılanların yol, yemek ve konaklama ücretleri federasyonca karşılanır.

Yönetmelikler

MADDE 57- Federasyon Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü konularda yönetmelikler hazırlayabilir. Bu Yönetmelikler üye olduğu Konfederasyonun tüzük ve yönetmeliklerine aykırı olamaz. Konfederasyonun onayı zorunludur.

MADDE 58- Tüzükte yer almayan konularda ilgili yasalar geçerlidir.

Remzi AY (Başkan)
M. Ali ÇAKAR (Genel Sekreter)
M. Zahir RENKLİBAY (Başkan Vekili)
Mehmet GÜNBAŞ (Başkan Vekili)
Mehmet DEMİREL (Başkan Yardımcısı)
Mehmet YAMAN (Başkan Yardımcısı)
Faruk HATİPOĞLU (Mali Sekreter)
Ahmet ŞENYİĞİT (Sosyal İşler Sekreteri)
Tahir TAŞYÜZ (Örgütlenme Sekreteri)
İbrahim KARABACAK (Eğitim Sekreteri)
Malik KÜLAHCI (Genel Sekreter Yardımcısı)
Alper ÇİMEN (Genel Sekreter Yardımcısı)
Mustafa ÇÖREKÇİ (Mali Sekreter Yardımcısı)
Berati ÖZATAN (Mali Sekreter Yardımcısı)
Necip YILMAZ (Sosyal İşler Sekreteri Yardımcısı)
Güven KAPLAN (Sosyal İşler Sekreteri Yardımcısı)
Yakup SEZGİN (Örgütlenme Sekreteri Yardımcısı)
Yusuf YALÇIN (Örgütlenme Sekreteri Yardımcısı)
Mustafa METİN (Eğitim Sekreteri Yardımcısı)
Doğan CÖMERT (Eğitim Sekreteri Yardımcısı)

16. Olağan Genel Kurul Tarihi: 06.03.2020

 
KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU